Praktijkgegevens

Adres:

Aucubastraat 12, 2565 XE Den Haag

Dagelijks bereikbaar via email en telefoon

06 - 33 86 78 69

annanieuwenhuis@telfort.nl

a.nieuwenhuis@extenzo.nu (beveiligd)

Aangesloten bij Stichting 1nP: www.1np.nl

KwalificatiesDrs. A. Nieuwenhuis 

• Gezondheidszorgpsycholoog BIG (registratienr 79051442725) 
• Cognitief gedragstherapeut VGCt 
• Supervisor en leertherapeut VGCt 
• EMDR therapeut VEN
• Lid NVGZP

Agb-code 

• 94-005996 (zorgverlener)
• 94-055536 (praktijk)

Beroepsinformatie

• BIG (Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg): 0900 – 89 98 225, https://www.bigregister.nl

• VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën): 030-2543054, www.vgct.nl

• VEN (Vereniging EMDR Nederland): www.emdr.nl

• NVGZP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie): www.nvgzp.nl

Klachtenprocedure

Klachten over behandeling, bejegening of gang van zaken kunt u in eerste instantie het beste met mij persoonlijk bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Zonodig kunt u een formele klacht indienen bij een van de beroepsverenigingen (zie Kwalificaties). 

Verder ben ik aangesloten bij: 

Klachten-en geschillenregeling P3NL

info@p3nl.nl

Postbus 14081, 3508 SC Utrecht

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In mijn geval betreft dit GGZ-trajecten via Stichting 1nP en geldt het aldaar opgenomen kwaliteitsstatuut: https://www.1np.nl/praktische-info/kwaliteit

Overige trajecten bij AnnaNieuwenhuisPsychologischConsult vallen buiten de  Zorgverzekeringswet